BuitenGewoonBereikbaar (BGB) wordt een stichting

Woensdag 23 november 2016
Horst 23 november 2016 - Om een goede en praktische invulling te kunnen geven aan de voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld voor de lening en garantstelling zal er geen coöperatie maar een stichting worden opgericht. Er komt een Raad van Aangeslotenen die gevraagd en ongevraagd het bestuur kan adviseren over de exploitatie van het breedbandnetwerk.
 
BNG: gemeente moet kordaat kunnen ingrijpen
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), verstrekker van de lening, heeft een kredietrisicoanalyse gedaan. Daarin staat dat de BNG het belangrijk vindt dat de gemeente kordaat kan ingrijpen in de exploitatiemaatschappij als de terugbetaling van de rente en de aflossing van de lening in gevaar komt. De keuze voor de rechtsvorm (coöperatie, stichting , bv, etc.) en daarmee de wijze waarop BGB juridisch is georganiseerd, is daar in grote mate bepalend voor.
 
Benoemingsrecht gemeente voor stichtingsbestuur
Bij een coöperatie is de ledenraad het hoogste orgaan en beslissingsbevoegd. De gemeente kan in deze rechtsvorm niet direct ingrijpen. Bij een stichting is het bestuur beslissingsbevoegd. In de statuten van de stichting wordt opgenomen dat de gemeente het recht heeft meer dan de helft van de bestuurders te benoemen. Daarmee is de mogelijkheid van de gemeente om, waar nodig, kordaat in te grijpen geborgd. In de samenwerkingsovereenkomst (tevens garantieovereenkomst) tussen gemeente en BGB wordt opgenomen dat de gemeente alleen gebruik kan maken van het benoemingsrecht als er een redelijke vermoeden is dat BGB haar verplichtingen jegens BNG niet meer kan of zal kunnen nakomen. Zolang BGB gezond is, wil de gemeente geen invloed hebben.
 
Raad van Aangeslotenen kan adviseren
BuitenGewoonBereikbaar vindt het belangrijk dat deelnemers aan het breedbandnetwerk goed zijn aangesloten en invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van de stichting. Daarom wordt voorgesteld een Raad van Aangeslotenen (RvA) op te richten. Hoe de RvA precies wordt ingericht en wat hun taken en bevoegdheden zijn, moet nog worden uitgewerkt.
 
“Afgelopen weken is er intensief overleg geweest. In het resultaat wordt zowel het belang van de gemeente als BuitenGewoonBereikbaar verenigd. Nu we het eens zijn over de organisatievorm kunnen we verder met ons doel; snel internet realiseren tegen een zo laag mogelijk tarief” aldus Jeroen Achten van BGB.
 
Op woensdag 7 december behandelt de Commissie Ruimte de uitwerkingen van de zekerheden, voorwaarden en nadere invulling van de key issues. Op dinsdag 20 december kan de raad nog haar wensen en bedenkingen uiten over de uitwerkingen. Het college neemt die mee in de verdere uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met BGB. In januari 2017 neemt het college van B&W een besluit. Daarmee wordt duidelijk of ook het laatste sein op groen kan voor de garantstelling.