Gemeenteraad positief maar wenst verdere uitwerking

Woensdag 21 september 2016
Horst 21 september 2016 - Gisteren is in de gemeenteraad het voorstel voor garantstelling behandeld. Door de gemeenteraad is een amendement ingediend om het voorstel op punten aan te passen. 

Gemeenteraad is positief over de garantstelling maar wil dat een aantal zaken verder worden uitgewerkt en verleent een voorfinanciering van maximaal € 37.500 om hier uitvoering aan te kunnen geven.
De garantstelling mag niet eerder worden afgegeven dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om aan de hand van een raadsvoorstel wensen en bedenkingen te uiten met betrekking tot de zekerheden en voorwaarden en de nadere invulling van de key-issues uit het adviesrapport van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). 

“Goed dat de gemeenteraad in principe medewerking wil verlenen aan de garantstelling en budget ter beschikking stelt maar in de gesprekken met de fracties hebben we hen gevraagd concreet te benoemen wat verder moet worden uitgewerkt. Maak het smart zoals door enkele raadsleden zelf is gezegd tijdens de commissievergadering. Deze duidelijkheid is er helaas nog niet.” Aldus Jeroen Achten van BuitenGewoonBereikbaar. 

In de verschillende stukken bij het raadsvoorstel en de beantwoording van de vragen uit de commissievergadering is ingegaan op de key-issues, zekerheden en voorwaarden. Zijn er vragen onbeantwoord gebleven? Gaat het over inhoud of proces? Dit moet zo snel mogelijk helder worden anders kan er geen goede invulling worden gegeven aan de opdracht van de raad. 
Daarvoor gaan we met de vertegenwoordigers van de fracties in gesprek . We willen hen betrekken bij uitvoering van de opdracht. We willen voorkomen dat wat wordt opgeleverd niet voldoet aan de verwachting van de gemeenteraad.