Supersnel internet
voor Zorg op afstand

Schrijf je nu in ›

Supersnel breedband
tot wel 900/900
Mbps.

Schrijf je nu in ›

Met het hele gezin
tegelijk online. Geen probleem.

Schrijf je nu in ›

Supersnel internet:
ook in het
buitengebied.

Schrijf je nu in ›

Senioren kunnen langer, veilig en comfortabel thuis blijven wonen.

Schrijf je nu in ›

 --- Glasvezel Update ---


Stichting BuitenGewoonBereikbaar opgericht
 

 Het bestuur van BGB bestaat uit: (vlnr) Ben Donders, Kronenberg secretaris. Tristan Smits, Sevenum  penningmeester. Jeroen Achten, Grubbenvorst voorzitter. Leon Coenders, Grubbenvorst bestuurslid.
 
Horst 24 februari 2017 - Eind januari heeft het college van B&W van gemeente Horst aan de Maas groen licht gegeven voor de oprichting van stichting BGB met haar bestuurders. De stichting is druk bezig met de aanbestedingsdocumenten. Om het risico van ongeoorloofde staatsteun in verband met de garantstelling door de gemeente te voorkomen is gekozen voor een openbare aanbesteding. Deze procedure kost zowel in de voorbereiding als in de afhandeling meer tijd dan niet-openbaar aanbesteden.
Het bestuur van BGB zou liever gisteren als over enkele maanden willen starten maar zorgvuldigheid is gewenst. Het gaat namelijk om investering van enkele miljoenen euro’s.
BGB realiseert zich dat het geduld van de deelnemers op de proef wordt gesteld. Maar belangrijkste is dat er glasvezel komt en daar hebben we nog steeds het volste vertrouwen in en werken we hard aan.
 
 Namens het bestuur van stichting BuitenGewoonBereikbaar,
 Jeroen Achten    BuitenGewoonBereikbaar (BGB) wordt een stichting


Horst 23 november 2016 - Om een goede en praktische invulling te kunnen geven aan de voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld voor de lening en garantstelling zal er geen coöperatie maar een stichting worden opgericht. Er komt een Raad van Aangeslotenen die gevraagd en ongevraagd het bestuur kan adviseren over de exploitatie van het breedbandnetwerk.
 
BNG: gemeente moet kordaat kunnen ingrijpen
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), verstrekker van de lening, heeft een kredietrisicoanalyse gedaan. Daarin staat dat de BNG het belangrijk vindt dat de gemeente kordaat kan ingrijpen in de exploitatiemaatschappij als de terugbetaling van de rente en de aflossing van de lening in gevaar komt. De keuze voor de rechtsvorm (coöperatie, stichting , bv, etc.) en daarmee de wijze waarop BGB juridisch is georganiseerd, is daar in grote mate bepalend voor.
 
Benoemingsrecht gemeente voor stichtingsbestuur
Bij een coöperatie is de ledenraad het hoogste orgaan en beslissingsbevoegd. De gemeente kan in deze rechtsvorm niet direct ingrijpen. Bij een stichting is het bestuur beslissingsbevoegd. In de statuten van de stichting wordt opgenomen dat de gemeente het recht heeft meer dan de helft van de bestuurders te benoemen. Daarmee is de mogelijkheid van de gemeente om, waar nodig, kordaat in te grijpen geborgd. In de samenwerkingsovereenkomst (tevens garantieovereenkomst) tussen gemeente en BGB wordt opgenomen dat de gemeente alleen gebruik kan maken van het benoemingsrecht als er een redelijke vermoeden is dat BGB haar verplichtingen jegens BNG niet meer kan of zal kunnen nakomen. Zolang BGB gezond is, wil de gemeente geen invloed hebben.
 
Raad van Aangeslotenen kan adviseren
BuitenGewoonBereikbaar vindt het belangrijk dat deelnemers aan het breedbandnetwerk goed zijn aangesloten en invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van de stichting. Daarom wordt voorgesteld een Raad van Aangeslotenen (RvA) op te richten. Hoe de RvA precies wordt ingericht en wat hun taken en bevoegdheden zijn, moet nog worden uitgewerkt.
 
“Afgelopen weken is er intensief overleg geweest. In het resultaat wordt zowel het belang van de gemeente als BuitenGewoonBereikbaar verenigd. Nu we het eens zijn over de organisatievorm kunnen we verder met ons doel; snel internet realiseren tegen een zo laag mogelijk tarief” aldus Jeroen Achten van BGB.
 
Op woensdag 7 december behandelt de Commissie Ruimte de uitwerkingen van de zekerheden, voorwaarden en nadere invulling van de key issues. Op dinsdag 20 december kan de raad nog haar wensen en bedenkingen uiten over de uitwerkingen. Het college neemt die mee in de verdere uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met BGB. In januari 2017 neemt het college van B&W een besluit. Daarmee wordt duidelijk of ook het laatste sein op groen kan voor de garantstelling. Gemeenteraad positief maar wenst verdere uitwerking


Horst 21 september 2016 - Gisteren is in de gemeenteraad het voorstel voor garantstelling behandeld. Door de gemeenteraad is een amendement ingediend om het voorstel op punten aan te passen. 

Gemeenteraad is positief over de garantstelling maar wil dat een aantal zaken verder worden uitgewerkt en verleent een voorfinanciering van maximaal € 37.500 om hier uitvoering aan te kunnen geven.
De garantstelling mag niet eerder worden afgegeven dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om aan de hand van een raadsvoorstel wensen en bedenkingen te uiten met betrekking tot de zekerheden en voorwaarden en de nadere invulling van de key-issues uit het adviesrapport van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). 

“Goed dat de gemeenteraad in principe medewerking wil verlenen aan de garantstelling en budget ter beschikking stelt maar in de gesprekken met de fracties hebben we hen gevraagd concreet te benoemen wat verder moet worden uitgewerkt. Maak het smart zoals door enkele raadsleden zelf is gezegd tijdens de commissievergadering. Deze duidelijkheid is er helaas nog niet.” Aldus Jeroen Achten van BuitenGewoonBereikbaar. 

In de verschillende stukken bij het raadsvoorstel en de beantwoording van de vragen uit de commissievergadering is ingegaan op de key-issues, zekerheden en voorwaarden. Zijn er vragen onbeantwoord gebleven? Gaat het over inhoud of proces? Dit moet zo snel mogelijk helder worden anders kan er geen goede invulling worden gegeven aan de opdracht van de raad. 
Daarvoor gaan we met de vertegenwoordigers van de fracties in gesprek . We willen hen betrekken bij uitvoering van de opdracht. We willen voorkomen dat wat wordt opgeleverd niet voldoet aan de verwachting van de gemeenteraad.Wilt u glasvezel? Kom dan naar de raadsvergadering.


Op 20 september 2016 zal de gemeenteraad van Horst aan de Maas een besluit nemen over het voorstel voor garantstelling. Om het belang en behoefte van snel internet in het buitengebied en op bedrijventerreinen duidelijk te maken vragen wij u met z’n allen naar de raadsvergadering te komen. Deze begint om 20.00 uur in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.   

Waarom is garantstelling nodig?
BuitenGewoonBereikbaar kan een lening met een lage rente af sluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze stelt als voorwaarde een garantstelling van de gemeente. 
Een glasvezelaansluiting in het buitengebied is 3 à 4 keer duurder dan in de kern. Bij een commerciële rente drukken de rentelasten te zwaar op de exploitatie.

Marktpartijen geen interesse dus doen we het zelf.
Door de hoge investeringen per aansluiting in het buitengebied kunnen marktpartijen onvoldoende rendement maken. Daarom worden deze adressen door marktpartijen gezien als onrendabel.
Middels een coöperatie zonder winstdoelstelling lukt het wel om snel internet in het buitengebied te realiseren. Om dit mogelijk maken is wel de steun van de gemeente nodig.  

 

 

Dinsdag 20 september 2016 voorstel garantstelling in gemeenteraad


30 augustus 2016 - In september wordt in de raadsvergadering het voorstel tot garantstelling behandeld. Met een garantstelling van de gemeente kan de coöperatie BuitenGewoonBereikbaar € 4,5 miljoen euro tegen een ‘maatschappelijke’ rente lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
 
Als tegenprestatie voor de garantstelling is de coöperatie BuitenGewoonBereikbaar bereid een jaarlijkse premie van 0,65% op de lening aan de gemeente Horst aan de maas te betalen en worden de voorbereidingskosten van € 67.500 teruggegeven.
 
Gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel dan kan de coöperatie BuitenGewoonBereikbaar eind 2016 starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied en op bedrijventerrein(-en) in gemeente Horst aan de Maas.
 
Van de 1.500 adressen die in de marktconsultatie zijn meegenomen kunnen er circa 1.000 adressen worden aangesloten. Daarnaast zijn er nog een extra 150 adressen die samen met de aannemer bekeken moeten worden of tegen dezelfde condities als de andere deelnemers kunnen worden aangesloten.
 
BuitenGewoonBereikbaar focust zich in eerste instantie op de adressen die alleen de beschikking hebben over een telefoonlijn. De zogenaamde witte adressen.
 
Binnen het focusgebied krijgen alleen de adressen die een contract hebben gesloten met één van beide providers een aansluiting.
Buiten het focusgebied wil de coöperatie BuitenGewoonBereikbaar zich ook inspannen maar moet worden gekeken of een aansluiting haalbaar en betaalbaar is. Voldoende deelname van buurtgenoten vergroot de kans aanzienlijk.
 
Voor adressen in het focusgebied zonder abonnement worden voorbereidingen getroffen om naderhand aan te kunnen sluiten maar en de na-aansluitkosten zullen geheel voor eigen rekening zijn. Deze zullen een stuk hoger zijn als de eenmalige bijdrage van € 500 die geldt vanaf februari 2016 tot aan een nog nader te bepalen einddatum.
 
Heeft u als nog interesse? Meldt u dan zo snel mogelijk aan bij één van beide providers. Lees hier ook het artikel in De Limburger.

 

Intertec Consultancy versterkt werkgroep BuitenGewoonBereikbaar


30 augustus 2016 - De werkgroep BuitenGewoonBereikbaar heeft voor het aanbestedingstraject Interetec Consultancy BV gevraagd om haar te adviseren op technisch gebied. Intertec Consultancy BV is, als onafhankelijk management- & advies organisatie en gespecialiseerd in ICT, communicatie en breedband.
 
Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is specialistenwerk. Op dit gebied kwam de werkgroep expertise te kort. ‘We willen een duurzaam en toekomst vaste infrastructuur aanleggen. Daarvoor moet je wel kennis en ervaring hebben van netwerkenbouwen. Als je dat niet of onvoldoende hebt moet je een partij zoeken die je daarbij onafhankelijk kan adviseren. Wij hebben vertrouwen dat we met Intertec Consultancy BV deze in huis hebben gehaald’ aldus Jeroen Achten van de werkgroep BuitenGewoonBereikbaar.
 

Tot slot
Het burgerinitiatief wordt getrokken door enkele vrijwilligers die naast hun werk en gezin zich inzetten om ruim 1.500 adressen te kunnen voorzien van een glasvezelaansluiting. Zij doen hun best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden en zo snel mogelijk te voorzien van een glasvezelaansluiting. Namens hen vragen wij u om uw begrip, vertrouwen en geduld. Waarvoor dank

 

NB de laatste stand van zaken lees je hier.
 
 Namens de werkgroep BuitenGewoonBereikbaar

 

Info-avond in Lottum