Supersnel internet
voor Zorg op afstand

Schrijf je nu in ›

Supersnel breedband
tot wel 900/900
Mbps.

Schrijf je nu in ›

Met het hele gezin
tegelijk online. Geen probleem.

Schrijf je nu in ›

Supersnel internet:
ook in het
buitengebied.

Schrijf je nu in ›

Senioren kunnen langer, veilig en comfortabel thuis blijven wonen.

Schrijf je nu in ›

 --- Glasvezel Update ---

De schop in de grond voor snel internet buitengebied


2 oktober 2018 - Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft het besluit genomen om garant te staan voor de financiering van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Horst aan de Maas. Dit is de laatste stap die BuitenGewoonBereikbaar nodig heeft om de schop in de grond te kunnen zetten.


 
De aannemer, de dienstenleveranciers en BuitenGewoonBereikbaar zitten binnenkort aan tafel om de planning af te stemmen en definitief te maken. De vastgestelde planning zal op de website komen te staan, zodat inzichtelijk wordt wanneer welk gebied wordt ontsloten.
 
Vier POP-gebieden
Het netwerk is opgedeeld in vier POP-gebieden. Deze zullen achter elkaar worden aangelegd en geactiveerd. Per POP-gebied worden vooraf aan de graafwerkzaamheden een aantal activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst. Meer informatief hierover volgt na vaststelling van de planning.
BGB en Spitters tekenen aannemersovereenkomst

 


Op 18 mei jl. hebben BGB en Spitters hun samenwerking bekrachtigd. De aannemersovereenkomst is toegevoegd aan de financieringsaanvraag bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). BGB is op dit moment in afwachting van financieringsovereenkomst. Zodra deze er is, gaan BGB en de gemeente aan de slag om de garantstelling definitief te maken.


Realisatie glasvezelnetwerk komt in zicht

 
Vrijdag 16 maart jl. hebben het bestuur van BuitenGewoonBereikbaar, Intertec Consultancy en de aannemer Spitters het definitieve netwerk op hoofdlijnen vastgesteld. De komende weken wordt gewerkt aan de aanbestedingsovereenkomst welke als onderbouwing dient voor de garantstelling.


De afgelopen periode is er hard gewerkt, zijn keuzes gemaakt en zijn besluiten genomen om te komen tot een definitief plan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Horst aan de Maas. “De offerte van de aannemer onderbouwt dat het financieel haalbaar en betaalbaar is.  Daar zijn we als bestuur van BGB natuurlijk blij mee.” aldus voorzitter Jeroen Achten.
 
Naast de overeenkomst met de aannemer, wordt op dit moment ook met de andere betrokken partijen gewerkt aan overeenkomsten. De gegevens van de aannemer vormen daarvoor een belangrijke basis. Alles bij elkaar dient als onderbouwing om aan te tonen dat er sprake is van een gezonde businesscase. Ben Donders, bestuurder BGB geeft aan; “Het ziet er allemaal goed en gedegen uit alleen gaat het niet zo snel als we zelf zouden willen.”
 
Huidige planning is eind eerste kwartaal, begin tweede kwartaal 2018 de voorbereidingen inclusief definitieve overeenkomst met de aannemer af te ronden. In het tweede kwartaal 2018 wordt de businesscase gedeeld met de gemeente en verzocht om garantstelling definitief te maken. De garantstelling is noodzakelijk voor de financiering en het kunnen doorgaan van het project. Vervolgens werkt de aannemer de definitieve planning uit met als streven om na de zomervakantie 2018 te starten met de (graaf-)werkzaamheden. Eind 2018 zouden de eerste deelnemers gebruik moeten kunnen maken van snel internet.Aannemer bezig met optimalisatie van glasvezelnetwerk


Donderdag 25 januari 2018 – In de aanbesteding zijn naast de 1.300 adressen uit de haalbaarheidsstudie waarvoor de gemeente onder voorwaarde een garantstelling heeft toegezegd nog eens 350 adressen extra in het buitengebied meegenomen. 
 
Uit de aanbesteding is gebleken dat het niet mogelijk is om alle 350 extra adressen direct mee te nemen in de eerste fase van realisatie binnen het beschikbare budget en de garantstelling van € 4,5 miljoen. Daarom hebben BGB en de aannemer de afgelopen periode gekeken naar een optimalisatie van het aan te leggen glasvezelnetwerk. Insteek is zoveel mogelijk extra adressen mee te nemen.
 
‘We hebben als bestuur van BGB bewust gekozen voor optimalisatie en niet uitbreiding van de financiering of garantstelling. Mensen wachten al te lang op een glasvezelaansluiting. We willen niet meer tijd verliezen met het doorlopen van een nieuwe procedures of aanvullende afspraken. Belangrijk is dat we zo snel mogelijk over gaan tot daadwerkelijke realisatie. Dat schept vertrouwen en vandaar uit kunnen we in gesprek over aanvullende financiering.’ Aldus Jeroen Achten, voorzitter van stichting BuitenGewoonBereikbaar.
 
In het nieuwe netwerkontwerp dat de aannemer aan het maken is worden de voorbereidingen getroffen om het netwerk makkelijk uit te kunnen breiden en in de toekomst ook gebieden waar alleen kabel van Ziggo ligt ook te kunnen voorzien van glasvezel. Besparingen worden gerealiseerd door de aannemer de mogelijkheid te bieden maatwerk te leveren zonder dat dit ten kosten gaat van de kwaliteit of mogelijkheden.
 
In februari verwacht de aannemer de optimalisatie klaar te hebben zodat BGB verder kan met het definitief maken van de financiering en afspraken met de andere betrokken partners.Volgende stap: komen tot een aanbestedingsovereenkomst


Maandag 13 november 2017 -  BuitenGewoonBereikbaar is de gesprekken gestart met de geselecteerde aannemer om te komen tot een aanbestedingsovereenkomst. Een aantal zaken uit de inschrijving worden hierin verder uitgewerkt en definitief gemaakt. De aanbestedingsovereenkomst is nodig om te komen tot de definitieve gunning.  

Na de toetsing en beoordeling van de inschrijvingen is midden oktober een voorlopige gunningsbesluit genomen. De aanbestedingswet schrijft een alcatelperiode (rustperiode) van 20 dagen voor. In deze periode kunnen aannemers die de opdracht  niet gekregen hebben, indien gewenst, bezwaar maken.
Eind vorige week is de alcatelperiode afgelopen en is BuitenGewoonBereikbaar het proces gestart om te komen tot een aanbestedingsovereenkomst. De komende periode zal in overleg met de geselecteerde aannemer gewerkt worden aan het uitwerken en definitief maken van  de opdracht.

De inschrijvingen van de aanbesteding voor de belichting zijn binnen en worden op dit moment beoordeeld en getoetst. Het resultaat hiervan wordt begin december verwacht.

Eind vorige maand is Joop Schreuder, projectleider bij Intertec Consultancy BV plotseling overleden.
Joop heeft veel betekend voor BuitenGewoonBereikbaar waarvoor we hem erg dankbaar zijn.

 

 

Voortgang aanbesteding aanleg glasvezel in buitengebied

Vrijdag 22 september 2017 hebben meerdere partijen een inschrijving gedaan voor de aanleg, beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van gemeente Horst aan de Maas en enkele adressen in gemeente Venlo.

Komende weken worden de inschrijvingen beoordeeld en getoetst aan het programma van eisen en de selectiecriteria. Dit kost enige tijd vanwege de grote hoeveelheid aan informatie maar zorgvuldigheid is belangrijk om verrassingen achteraf te voorkomen.

Midden oktober is de verwachting dat de voorlopige gunning kan plaats vinden. Vervolgens gaat BGB met de geselecteerde partij in overleg met als doel te komen tot een aanbestedingsovereenkomst. De aanbestedingsovereenkomst is nodig voor de onderbouwing van de businesscase naar de gemeente als voorwaarde voor de garantstelling voor de lening.

Ondertussen is BGB de aanbestedingsprocedure opgestart voor de belichting van het glasvezelnetwerk. Naast de aannemer die de infrastructuur aanlegt is er een partij nodig die zorgt voor een actieve verbinding  op de glasvezelkabel tussen de provider en de woningen en bedrijven. Hierover verwacht BGB in november meer duidelijkheid.


Selectiefase afgerond, gunningsfase gestart

 Eind juli hebben meerdere aannemers hun interesse getoond voor de aanleg, beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk in het buitengebied en op bedrijventerreinen in Horst aan de Maas. Vrijdag 4 augustus is de gunningsfase gestart.
 
De geselecteerde aannemers hebben het programma van eisen, het bestek en lijst van aan te sluiten adressen ontvangen. Op basis hiervan zijn ze gevraagd een plan van aanpak en een offerte aan te leveren. Deze gegevens worden beoordeeld en getoetst aan de selectiecriteria. Aan de aannemer met de hoogste score wordt de opdracht gegund.
 
‘Het wordt het moment van de waarheid. Je kunt van te voren van alles berekenen, maar er moet wel een partij zijn die ook daadwerkelijk bereid is het glasvezelnetwerk voor een bepaald bedrag aan te leggen’, aldus Jeroen Achten, voorzitter van Stichting BuitenGewoonBereikbaar.
Het stichtingsbestuur laat zich bij de aanbesteding begeleiden door Intertec Consultancy BV. Samen hebben we vertrouwen in een goed resultaat. Eind september weten we meer.
 

Aanbestedingsprocedure is gestart

Vanaf 15 mei 2017 kunnen partijen hun interesse kenbaar maken voor de aanleg, beheer en onderhoud van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Horst aan de Maas. De procedure bestaat uit twee stappen; een selectiefase en een gunningfase. 

In de selectiefase worden de partijen in de gelegenheid gesteld hun interesse kenbaar te maken. Om deel te mogen nemen aan de gunningsfase moet men voldoen aan een aantal voorwaarden waaronder reageren vóór 7 juni.

De volgende stap is de gunningsfase. De geselecteerde partijen krijgen aanvullende informatie en worden verzocht om een inschrijving te doen. Gunning vindt plaats op basis van “Economisch Meest Voordelige Inschrijving”. Wat betekent dat niet alleen wordt gekeken naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit.

Aan de gekozen procedure zitten wettelijke termijnen waar rekening mee moet worden gehouden. De huidige planning is gunning in september 2017.

Waarom duurt het zo lang? Een veel gestelde vraag die BuitenGewoonBereikbaar (BGB) krijgt en begrijpelijk. De behoefte aan snel internet is groot en de verwachting was dat eind 2016 zou worden gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk. 

Twee ontwikkelingen namelijk de financiële garantstelling om het slagen van het project te waarborgen en het feit dat  er nu een openbare aanbesteding dient plaats te vinden hebben geleid  tot een vertraging.

Het gaat misschien niet zo snel als in eerste instantie de bedoeling was, maar daadwerkelijke realisatie komt in zicht waarbij in dit burgerinitiatief zorgvuldigheid en realisatie de hoogste prioriteit hebben. Dat is waar we uiteindelijk met zijn allen voor gaan.


Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Op 9 mei jl. hebben de gemeente Horst aan de Maas en de Stichting BuitenGewoonBereikbaar een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. BuitenGewoonBereikbaar is een burgerinitiatief dat, in samenwerking met de gemeente, de mogelijkheden heeft onderzocht om in het buitengebied van de gemeente een snelle internetverbinding (glasvezel) aan te leggen. In de samenwerkingsovereenkomst hebben de gemeente en de stichting daarover afspraken gemaakt. Momenteel treft de stichting voorbereidingen voor de openbare aanbesteding van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Na afronding daarvan is duidelijk wanneer de eerste schop de grond in kan. 


Stichting BuitenGewoonBereikbaar opgericht
 

 Het bestuur van BGB bestaat uit: (vlnr) Ben Donders, Kronenberg secretaris. Tristan Smits, Sevenum  penningmeester. Jeroen Achten, Grubbenvorst voorzitter. Leon Coenders, Grubbenvorst bestuurslid.
 
Horst 24 februari 2017 - Eind januari heeft het college van B&W van gemeente Horst aan de Maas groen licht gegeven voor de oprichting van stichting BGB met haar bestuurders. De stichting is druk bezig met de aanbestedingsdocumenten. Om het risico van ongeoorloofde staatsteun in verband met de garantstelling door de gemeente te voorkomen is gekozen voor een openbare aanbesteding. Deze procedure kost zowel in de voorbereiding als in de afhandeling meer tijd dan niet-openbaar aanbesteden.
Het bestuur van BGB zou liever gisteren als over enkele maanden willen starten maar zorgvuldigheid is gewenst. Het gaat namelijk om investering van enkele miljoenen euro’s.
BGB realiseert zich dat het geduld van de deelnemers op de proef wordt gesteld. Maar belangrijkste is dat er glasvezel komt en daar hebben we nog steeds het volste vertrouwen in en werken we hard aan.
 
 Namens het bestuur van stichting BuitenGewoonBereikbaar,
 Jeroen Achten    BuitenGewoonBereikbaar (BGB) wordt een stichting


Horst 23 november 2016 - Om een goede en praktische invulling te kunnen geven aan de voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld voor de lening en garantstelling zal er geen coöperatie maar een stichting worden opgericht. Er komt een Raad van Aangeslotenen die gevraagd en ongevraagd het bestuur kan adviseren over de exploitatie van het breedbandnetwerk.
 
BNG: gemeente moet kordaat kunnen ingrijpen
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), verstrekker van de lening, heeft een kredietrisicoanalyse gedaan. Daarin staat dat de BNG het belangrijk vindt dat de gemeente kordaat kan ingrijpen in de exploitatiemaatschappij als de terugbetaling van de rente en de aflossing van de lening in gevaar komt. De keuze voor de rechtsvorm (coöperatie, stichting , bv, etc.) en daarmee de wijze waarop BGB juridisch is georganiseerd, is daar in grote mate bepalend voor.
 
Benoemingsrecht gemeente voor stichtingsbestuur
Bij een coöperatie is de ledenraad het hoogste orgaan en beslissingsbevoegd. De gemeente kan in deze rechtsvorm niet direct ingrijpen. Bij een stichting is het bestuur beslissingsbevoegd. In de statuten van de stichting wordt opgenomen dat de gemeente het recht heeft meer dan de helft van de bestuurders te benoemen. Daarmee is de mogelijkheid van de gemeente om, waar nodig, kordaat in te grijpen geborgd. In de samenwerkingsovereenkomst (tevens garantieovereenkomst) tussen gemeente en BGB wordt opgenomen dat de gemeente alleen gebruik kan maken van het benoemingsrecht als er een redelijke vermoeden is dat BGB haar verplichtingen jegens BNG niet meer kan of zal kunnen nakomen. Zolang BGB gezond is, wil de gemeente geen invloed hebben.
 
Raad van Aangeslotenen kan adviseren
BuitenGewoonBereikbaar vindt het belangrijk dat deelnemers aan het breedbandnetwerk goed zijn aangesloten en invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van de stichting. Daarom wordt voorgesteld een Raad van Aangeslotenen (RvA) op te richten. Hoe de RvA precies wordt ingericht en wat hun taken en bevoegdheden zijn, moet nog worden uitgewerkt.
 
“Afgelopen weken is er intensief overleg geweest. In het resultaat wordt zowel het belang van de gemeente als BuitenGewoonBereikbaar verenigd. Nu we het eens zijn over de organisatievorm kunnen we verder met ons doel; snel internet realiseren tegen een zo laag mogelijk tarief” aldus Jeroen Achten van BGB.
 
Op woensdag 7 december behandelt de Commissie Ruimte de uitwerkingen van de zekerheden, voorwaarden en nadere invulling van de key issues. Op dinsdag 20 december kan de raad nog haar wensen en bedenkingen uiten over de uitwerkingen. Het college neemt die mee in de verdere uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met BGB. In januari 2017 neemt het college van B&W een besluit. Daarmee wordt duidelijk of ook het laatste sein op groen kan voor de garantstelling. Gemeenteraad positief maar wenst verdere uitwerking


Horst 21 september 2016 - Gisteren is in de gemeenteraad het voorstel voor garantstelling behandeld. Door de gemeenteraad is een amendement ingediend om het voorstel op punten aan te passen. 

Gemeenteraad is positief over de garantstelling maar wil dat een aantal zaken verder worden uitgewerkt en verleent een voorfinanciering van maximaal € 37.500 om hier uitvoering aan te kunnen geven.
De garantstelling mag niet eerder worden afgegeven dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om aan de hand van een raadsvoorstel wensen en bedenkingen te uiten met betrekking tot de zekerheden en voorwaarden en de nadere invulling van de key-issues uit het adviesrapport van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). 

“Goed dat de gemeenteraad in principe medewerking wil verlenen aan de garantstelling en budget ter beschikking stelt maar in de gesprekken met de fracties hebben we hen gevraagd concreet te benoemen wat verder moet worden uitgewerkt. Maak het smart zoals door enkele raadsleden zelf is gezegd tijdens de commissievergadering. Deze duidelijkheid is er helaas nog niet.” Aldus Jeroen Achten van BuitenGewoonBereikbaar. 

In de verschillende stukken bij het raadsvoorstel en de beantwoording van de vragen uit de commissievergadering is ingegaan op de key-issues, zekerheden en voorwaarden. Zijn er vragen onbeantwoord gebleven? Gaat het over inhoud of proces? Dit moet zo snel mogelijk helder worden anders kan er geen goede invulling worden gegeven aan de opdracht van de raad. 
Daarvoor gaan we met de vertegenwoordigers van de fracties in gesprek . We willen hen betrekken bij uitvoering van de opdracht. We willen voorkomen dat wat wordt opgeleverd niet voldoet aan de verwachting van de gemeenteraad.Wilt u glasvezel? Kom dan naar de raadsvergadering.


Op 20 september 2016 zal de gemeenteraad van Horst aan de Maas een besluit nemen over het voorstel voor garantstelling. Om het belang en behoefte van snel internet in het buitengebied en op bedrijventerreinen duidelijk te maken vragen wij u met z’n allen naar de raadsvergadering te komen. Deze begint om 20.00 uur in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.   

Waarom is garantstelling nodig?
BuitenGewoonBereikbaar kan een lening met een lage rente af sluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze stelt als voorwaarde een garantstelling van de gemeente. 
Een glasvezelaansluiting in het buitengebied is 3 à 4 keer duurder dan in de kern. Bij een commerciële rente drukken de rentelasten te zwaar op de exploitatie.

Marktpartijen geen interesse dus doen we het zelf.
Door de hoge investeringen per aansluiting in het buitengebied kunnen marktpartijen onvoldoende rendement maken. Daarom worden deze adressen door marktpartijen gezien als onrendabel.
Middels een coöperatie zonder winstdoelstelling lukt het wel om snel internet in het buitengebied te realiseren. Om dit mogelijk maken is wel de steun van de gemeente nodig.  

 

 

Dinsdag 20 september 2016 voorstel garantstelling in gemeenteraad


30 augustus 2016 - In september wordt in de raadsvergadering het voorstel tot garantstelling behandeld. Met een garantstelling van de gemeente kan de coöperatie BuitenGewoonBereikbaar € 4,5 miljoen euro tegen een ‘maatschappelijke’ rente lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
 
Als tegenprestatie voor de garantstelling is de coöperatie BuitenGewoonBereikbaar bereid een jaarlijkse premie van 0,65% op de lening aan de gemeente Horst aan de maas te betalen en worden de voorbereidingskosten van € 67.500 teruggegeven.
 
Gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel dan kan de coöperatie BuitenGewoonBereikbaar eind 2016 starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied en op bedrijventerrein(-en) in gemeente Horst aan de Maas.
 
Van de 1.500 adressen die in de marktconsultatie zijn meegenomen kunnen er circa 1.000 adressen worden aangesloten. Daarnaast zijn er nog een extra 150 adressen die samen met de aannemer bekeken moeten worden of tegen dezelfde condities als de andere deelnemers kunnen worden aangesloten.
 
BuitenGewoonBereikbaar focust zich in eerste instantie op de adressen die alleen de beschikking hebben over een telefoonlijn. De zogenaamde witte adressen.
 
Binnen het focusgebied krijgen alleen de adressen die een contract hebben gesloten met één van beide providers een aansluiting.
Buiten het focusgebied wil de coöperatie BuitenGewoonBereikbaar zich ook inspannen maar moet worden gekeken of een aansluiting haalbaar en betaalbaar is. Voldoende deelname van buurtgenoten vergroot de kans aanzienlijk.
 
Voor adressen in het focusgebied zonder abonnement worden voorbereidingen getroffen om naderhand aan te kunnen sluiten maar en de na-aansluitkosten zullen geheel voor eigen rekening zijn. Deze zullen een stuk hoger zijn als de eenmalige bijdrage van € 500 die geldt vanaf februari 2016 tot aan een nog nader te bepalen einddatum.
 
Heeft u als nog interesse? Meldt u dan zo snel mogelijk aan bij één van beide providers. Lees hier ook het artikel in De Limburger.

 

Intertec Consultancy versterkt werkgroep BuitenGewoonBereikbaar


30 augustus 2016 - De werkgroep BuitenGewoonBereikbaar heeft voor het aanbestedingstraject Interetec Consultancy BV gevraagd om haar te adviseren op technisch gebied. Intertec Consultancy BV is, als onafhankelijk management- & advies organisatie en gespecialiseerd in ICT, communicatie en breedband.
 
Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is specialistenwerk. Op dit gebied kwam de werkgroep expertise te kort. ‘We willen een duurzaam en toekomst vaste infrastructuur aanleggen. Daarvoor moet je wel kennis en ervaring hebben van netwerkenbouwen. Als je dat niet of onvoldoende hebt moet je een partij zoeken die je daarbij onafhankelijk kan adviseren. Wij hebben vertrouwen dat we met Intertec Consultancy BV deze in huis hebben gehaald’ aldus Jeroen Achten van de werkgroep BuitenGewoonBereikbaar.
 

Tot slot
Het burgerinitiatief wordt getrokken door enkele vrijwilligers die naast hun werk en gezin zich inzetten om ruim 1.500 adressen te kunnen voorzien van een glasvezelaansluiting. Zij doen hun best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden en zo snel mogelijk te voorzien van een glasvezelaansluiting. Namens hen vragen wij u om uw begrip, vertrouwen en geduld. Waarvoor dank

 

NB de laatste stand van zaken lees je hier.
 
 Namens de werkgroep BuitenGewoonBereikbaar

 

Info-avond in Lottum